Algemene voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten gedaan door RCT Stevedoring N.V., met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Boomsesteenweg 180, BTW BE 0400.841.216, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen. 

 

Artikel 1: Elke opdracht die aan RCT Stevedoring wordt toevertrouwd wordt afgesloten aan de hiernavolgende voorwaarden die de handelsrelatie tussen beide partijen beheersen. Alleen bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld en ondertekend door RCT Stevedoring, mogen afbreuk doen aan deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, met uitsluiting van de gedrukte voorwaarden opgenomen in de bestelbons of ieder ander document van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt steeds uitgesloten. 

 

Artikel 2: De opdracht bestaat uit alle werkzaamheden van manuele of intellectuele aard die onder meer betrekking hebben op laden, lossen, behandelen, ontvangen, controleren, markeren, afleveren van goederen, bewaren, vervoeren op de terreinen van RCT Stevedoring (terreinen zowel in eigendom als in huur of in concessie) of op andere terreinen indien de opdrachtgever en RCT Stevedoring overeenkomen dat RCT Stevedoring daar opdrachten uitvoert, met inbegrip van alle aanverwante en bijkomende opdrachten. Deze opsomming is niet beperkend. 

 • De opdrachtgever is diegene die de opdracht toevertrouwt aan RCT Stevedoring.
 • RCT Stevedoring is diegene die de voormelde opdracht aanvaardt en uitvoert of laat uitvoeren.

 

Artikel 3: RCT Stevedoring is slechts aansprakelijk voor de schade en/of het verlies die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen fout. De aansprakelijkheid van RCT Stevedoring is beperkt tot 875, - EURO per collo en tot 125, - EURO per ton voor stortgoederen. Per schadegeval en afgezien van het aantal colli en/of tonnage zal de maximum aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan 2.500, - EURO. Voor schade veroorzaakt aan het schip of vervoermiddel zal de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan 25.000, - EURO. Ingeval van samenloop van verschillende vorderingen met betrekking tot schade aan het schip of vervoermiddel, schade aan en of verlies van goederen of materieel, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of door derden, zal de totale verantwoordelijkheid niet meer bedragen dan 37.500, - EURO welk ook het aantal benadeelden weze. 

 

Artikel 4: Alle kosten voortvloeiend uit beslissingen van de overheid zijn ten laste van de opdrachtgever, evenals alle kosten voortvloeiend uit claims die de overheid heeft of denkt te hebben op RCT Stevedoring, met inbegrip van de kosten die RCT Stevedoring dient te maken om zich te verdedigen tegen die claims. 

 

Artikel 5: De opdrachtgever welke een beroep kan doen op ontlastingsbepalingen en/of beperkingen is gehouden deze te bedingen ten voordele van RCT Stevedoring. De opdrachtgever bevestigt dat de goederen die het voorwerp uitmaken van de opdracht, hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij er over kan beschikken als lasthebber van de belanghebbende partij, zodat hij deze algemene voorwaarden niet enkel voor zichzelf aanvaardt maar ook uitdrukkelijk in naam zijn opdrachtgever en/of elke andere belanghebbende partij. 

 

Artikel 6: 

 • Voorgeschoten gelden dienen op voorlegging van de bewijsstukken contant terugbetaald te worden.
 • Alle rekeningen dienen contant te worden betaald.
 • Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 10 dagen volgend op de datum van ontvangst van de factuur. Een gedeeltelijk protest schorst niet de verplichting tot betaling van het niet-geprotesteerde gedeelte van de factuur.
 • Bij laattijdige betaling is er van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 12% op jaarbasis van het factuurbedrag.
 • Tevens is vanaf een ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25, -EUR voor administratiekosten.

 

Artikel 7: RCT Stevedoring is ontheven van elke aansprakelijkheid in de volgende gevallen: 

 • Alle onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals wachttijden, lig- en staangelden, bedrijfsschade, boeten en/of soortgelijke heffingen, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten. Deze opsomming is niet limitatief;
 • Alle schade en verlies ontstaan voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door RCT Stevedoring;
 • Overmacht;
 • Tekort aan personeel;
 • Diefstal;
 • Eigen gebrek van de goederen en/of van de verpakking;
 • Wateroverlast, tornado’s, instorting, ontploffing en brand, wie of wat er in alle voornoemde gevallen de oorzaak van moge zijn;
 • Fout van derden en/of van de opdrachtgever;
 • Het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies door de opdrachtgever en/of door derden;
 • Elke schade als gevolg van een defect van de bedrijfsmiddelen van RCT Stevedoring.

 

Artikel 8: 

 • Bij het doorgeven van de instructies en uiterlijk bij de aanvang van de werkzaamheden zal de opdrachtgever schriftelijk aan RCT Stevedoring mededelen:
  • De juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen onder meer soort, aantal, gewicht, toestand en gevarenklasse (met de daarbij horende MSDS fiches).
  • De bijzondere te nemen veiligheidsmaatregelen door het personeel van RCT Stevedoring.
  • Alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling of het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen.
 • De goederen dienen alle noodzakelijke merken te dragen in verband met hun karakteristieken. Tenzij het gebruikelijk is de goederen niet te verpakken, moet de opdrachtgever de goederen verpakken vereist voor de uitvoering van de opdracht.
 • De ter beschikking gestelde vervoermiddelen moeten aangeboden worden zodat de uit te voeren opdracht onmiddellijk kan worden aangevat en dit in overeenstemming met de gebruikelijke werkwijze en de wettelijke bepalingen ter zake. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen, is RCT Stevedoring niet verantwoordelijk voor het vastmaken van de lading. De transporteur is ertoe gehouden, voor de aanvang van het transport, te verifiëren of het vastzetten, en in voorkomend geval, het vastmaken van de lading is uitgevoerd conform de technische voorschriften van het vervoermiddel en de wettelijk toepasselijke bepalingen.
 • De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen kunnen voor de ingebruikname door de opdrachtgever op hun geschiktheid worden gecontroleerd. Bij ontstentenis van dergelijke controle of van enig gemotiveerd voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn bevonden. De opdrachtgever vrijwaart RCT Stevedoring voor vorderingen die zouden voortspruiten uit een inbreuk op voornoemde verplichtingen zelfs indien de inbreuk te wijten is aan derden.

 

Artikel 9: Behoudens schriftelijke opdracht tot verzekeren verbindt de opdrachtgever er zich toe ten opzichte van RCT Stevedoring zelf alle risico’s te dragen met afstand van verhaal door hemzelf en/of door zijn verzekeraars. RCT Stevedoring verbindt zich er toe af te zien van alle verhaal tegenover de opdrachtgever in geval van brandschade aan installaties. De opdrachtgever zal verantwoordelijk zijn voor de opruiming en de verwijdering van de door brand beschadigde goederen. 

 

Artikel 10: RCT Stevedoring zal de opdracht uitvoeren naar best vermogen, en in overeenstemming met de gewoonten, gebruiken en reglementeringen. 

 

Artikel 11: Tot zekerheid voor de betaling van alle sommen die de opdrachtgever voor de behandeling, de opslag en bijkomende activiteiten voor deze en vorige goederen aan RCT Stevedoring verschuldigd is, wordt hem een retentierecht en pand verleend, overeenkomstig art. 1948 van het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen van de wet van 5 mei 1872, zelfs wanneer er warrants of opslagcertificaten aan toonder zijn uitgesteld. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, is RCT Stevedoring na aanmaning gerechtigd de goederen te doen verkopen overeenkomstig de procedure zoals bepaald in de wet van 5 mei 1872. 

 

Artikel 12: Indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd geeft geprotesteerd, vervalt alle aansprakelijkheid van RCT Stevedoring. 

 

Artikel 13: Onverminderd de voorgaande bepalingen vervalt elke vordering tegen RCT Stevedoring één jaar na de vaststelling van de schade en /of tekorten, of bij betwisting hieromtrent één jaar na de datum der factuur, tenzij de wet een kortere termijn voorziet. 

 

Artikel 14: Indien één of ander artikel van deze algemene voorwaarden in strijd is met dwingende bepalingen van de wet, zal het artikel als niet geschreven beschouwd worden, zodat de geldigheid van de andere artikels gevrijwaard blijft. 

 

Artikel 15: Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en RCT Stevedoring worden beslecht volgens deze algemene voorwaarden en volgens het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. In geval van betwisting is de Nederlandse tekst beslissend.